Vietnamese Forumotion
Vietnamese Forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Phát triển ứng dụng cho forumotion


You are not connected. Please login or register

KINH NGHIỆM TÌM NGUYÊN LIỆU TỪ QUÁI

Go down  Message [Page 1 of 1]

1code KINH NGHIỆM TÌM NGUYÊN LIỆU TỪ QUÁI on Tue Jun 08, 2010 5:18 pm

baivong

avatar
Admin
Admin
Các loại keo (giao)
Động Vật Giao: Yêu Lang Trường Cung Thủ, Huyết Lang Yêu.
Nùng Súc Giao: Nhân Lang Cung Thủ, Địa Quỷ Chiến Sĩ, Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ, Xà Cốc Địa Quỷ Vương, Huyệt San Hung Lang, Đằng Vân Minh Xà.
Cường Lực Giao: Trường Man Xạ Thủ, Yêu Ngưu Dũng Sĩ, Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ, Yêu Ngưu Thập Phu Trường, Yêu Ngưu Thiên Phu Trường, Yêu Ngưu Cuồng Chiến Sĩ, Hồng Hoang Vương Mãng, Yêu Ngưu Ám Sát Vương, Yêu Ngưu Thuật Sĩ, Yêu Ngưu Vu Sư, Đằng Vân Minh Xà, Thiên Võng Yêu Chu Vương.
Ngũ Sắc Niêm Hợp Tề: Điệp Lan Tinh Linh, Cuồng Dã Lang, Tinh Duệ Minh Ngư, Tinh Duệ Minh Sư, Yêu Ngưu Pháp Vương, Cường Hóa Phi Thiên Minh Hổ, Tinh Duệ Hỗn Thế Minh Ngưu, Cường Hóa Thiết Giáp Minh Thử, Cường Hóa Đoạt Phách Minh Sư, Đoạt Phách Minh Sư, Cản Thi Giáo Chúng, Cường Hóa Thiết Giáp Minh Thử, Thổ Thương Oán Linh Thủ Lĩnh.

Các loại tơ, vải (ti tuyến)

Miên Tuyến: Qua Lưu Hải Quy Vương, Ác Quỷ Tiền Tiêu, Hoang Dã Tạc Xỉ.
Ti Tuyến: Ác Độc Hành Thi, Bạch Nhãn Lang Vương, Yêu Lang Chiến Sĩ, Địa Cung Hành Thi, Thủy Thủ Khô Cốt
Hợp Thành Ti: Hải Tặc Khô Lâu, Hỏa Man Vu Giáo Chủ, Man Vu Tế Ti, Dã Nhân Chiến Sĩ, Man Vu Sứ Giả, Tam Nhãn Man Quỷ, Yêu Ngưu Thống Lĩnh, Kim Tinh Công Chủ, Tù Đồ Thủ Lĩnh, Cuồng Dã Minh Lang, Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thổ Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thủy Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Đoạn Thủ Kị Binh Thủ Lĩnh.
Thiên Tàm Ti: Tam Nhãn Man Quỷ Vương, Binh Thương Oán Linh, Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Thủy Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Hỏa Thương Oán Linh Thủ Lĩnh, Oán Linh Thủ Lĩnh, Độc Thương Oán Linh, Đoạn Thủ Kị Binh Thủ Lĩnh, Minh Nha Chiến Sĩ, Hải Đạo Lâu La, Hoa Lâm Đại Đao, Ác Độc Thi Ma, Cốt Long Kị Binh.

Các loại dầu mỡ (du)

Chi Du: Bi Khấp Cổ, Hào Đào Cổ.
Đề Luyện Du: Vấn Kinh Hạt Vương, Hổ Văn Tri Chu, Ngân Ba Yêu Đao, Khí Phụ Tri Chu, Phản Qua Hạt, Lam Trù Giới Ngư Vương, Xuyên Vân Đằng Xà, Phi Thiên Đằng Xà, Cự Khẩu Thực Nhân Ngư, Cự Khẩu Phệ Nhân Ngư, Hấp Huyết Cuồng Sa, Xuyên Vân Hóa Xà, Hấp Huyết Sa Vương, Trục Nhật hóa Xà, Cửu Chuyển Đằng Xà.
Hợp Thành Du: Biến Chủng Thực Nhân Hoa, Tuyệt Tình Yêu Đao, Huyết Nhãn Yêu Chu Vương, Thực Nhân Độc Chu Vương, Dị hình Thiên Túc Trùng, Dư Âm Nhiễu Lương, Khinh Ca Mạn Vũ, Thánh Âm Thiên Tốc.
Sơ Cấp Tối Hỏa Tề: Hấp Huyết Biên Bức, Phi Thiên Minh Bức, Lãng Điệp Tinh Linh, Liệt Diễm Chiến Sĩ.

Các loại da thú

Nhuyễn Mao Bì: Tuần Dã Miêu Vương, Mật Lâm Hung Miêu, Ác Lang Vương, Thực Xà Điêu.
Thô Chế Bì: Huyệt Sơn Lang, Huyệt Sơn Hung Lang, Trung Sơn Lang, Bạch Nhãn Lang, Dạ Hành Hung Sài, Sơn Lang Chiến Sĩ, Lam Trù Giới Ngư.
Bì Cách: Tinh Dã Lang, Đại Mạc Hung Ngao, Sài Ẩn Đao Lang, Thứ Trư Ma Đao Khách, Thái Phàn Vương Xà, Thị Huyết Cuồng Sa, Thị Huyết Sa Hậu, Tuyệt Địa Phi Hồ, Ma Vực Sơn Miêu, Thực Nhân Độc Chu Vương, Truy Hồn Phu Chư, Tuyệt Địa Linh Hồ, Hấp Huyết Biên Bức.
Sơ Cấp Cường Hóa Bì: Tuyệt Địa Linh Hồ, Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà, Bạo Thực Hoa Thử, Vọng Hải Đao Lang, Bão Bão Thỏ, Xà Đảo Thái Tử, Truy Hồn Minh Xà.

Nguyên liệu hiếm

Thanh Thủy:
Thanh Chi Thủy Tinh (cấp14) khu vực Nam Kha Trại
Tiên Nhục
Biến Chủng Toàn Quy (cấp 21) khu vực Chu Tước Giang
Thánh Âm Thiên Lai (cấp 57) khu vực Triêu Đề Đảo
Thanh Thảo:
Trường Giác Khủng Thú (lv 20) khu vực Vô Ưu Hà Tây Ngạn
Cự Thạch Long Chích(cấp 22) khu vực Tổ Long Thành Tây Giao
Ấu Phu Chư(cấp 30) khu vực Thông Tĩnh Cư
Dã Quả:
Phi Thiên Hóa Xà (cấp 41) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Cửu Chuyển Đằng Xà(cấp 50) khu vực Ý Trúc Thôn
Phi Thiên Đằng Xà(cấp 38) khu vực Thiên Lệ Chi Thành
Tinh Nhục:
Vạn Niên Huyền Linh Quy (cấp 51) khu vực Vô Cực Hải
Huyết Lang Yêu (cấp 15) khu vực Vô Ưu Tiểu Đạo
Linh Chi:
Vạn Pháp Kim Lân (cấp 58) khu vực Tiêu Đề Trảo
Hộ Khiếu Long Thứu(cấp 72) khu vực Đào Hoa Ổ
Thải Dực Long Thứu(cấp 72) khu vực Ám Hương Pha
Tầm Hải Bạng Tinh(cấp 76) khu vực Ám Hương Pha

Bảng liệt kê các loại nguyên liệu Tầm Long và nơi thu thập
Xúc Giác
Bí Khấp Cổ (lv13) khu vực Nam Kha Trại
Hào Đào Cổ (lv14) khu vực Nam Kha Trại
Vấn Kinh Hạt (lv22) khu vực Xà Hạt Động
Các loại Thiên Ngưu (lv??) gần các thôn, làng

U Minh Nhục Khối
Nhân Lang Cung Thủ (lv20) khu vực Vô Ưu Hà Tây Ngạn
Nhân Lang Chiến Sĩ(lv24) khu vực Đoạn Cung Sơn
Nhân Lang Trường Cung Thủ (lv13) khu vực Cổ Phong Khẩu

Nguyên Tố Phấn Mạt
Mật Lâm Miêu Vương (lv14) khu vực Nam Kha Trại
Thanh Chi Thủy Tinh (lv14) khu vực Nam Kha Trại
Nhuận Chi Thủy Tinh (lv17) khu vực Kim Hồng Lĩnh
Tà Ác Thụ Bì (lv21) khu vực Tổ Long Thành Tây Giao
Thú Liệp Sơn Miêu (lv21) khu vực Tổ Long Thành Tây Giao
Hư Chi Thổ Tinh (lv22) khu vực Tế Kì Pha
Ác Độc Chi Thứ (lv13) khu vực Cổ Phong Khẩu

Hoạch Bì
Bạn Binh Khô Lâu (lv9) khu vực Bạch Lĩnh
Ác Quỷ Tiền Tiếu (lv15) khu vực U Minh Cổ Đạo
Ác Độc Hành Thi (lv 21) khu vực Đoạn Cung Sơn
Học Đồ Hỏa Man Vu (lv24) khu vực Đoạn Cung Sơn
Công Tượng Di Cốt (lv25) khu vực Bích Đào Lâm

Tê Giác
Trường Giác Khủng Thú (lv20) khu vực Vô Ưu Hà Tây Ngạn
Biến Chủng Toàn Quy (lv21) khu vực Chu Tước Giang
Hoang Dã Tạc Xỉ (lv15) khu vực Vô Ưu Tiểu Đạo

Bách Thảo Lộ
Ấu Phu Chư (lv30) khu vực Kính Hồ Cư
Lược Thiên Dực Long (lv33) khu vực Thiên Lệ Chi Thành

Nguyên Tố Toái Phiến
Thạch Hống Chi Vương(lv35) khu vực U Lan Cốc
Diệt Đính Thủy Tinh (lv36) khu vực Vô Cực Hải
Diệt Đính Thủy Tinh Vương (lv37) khu vực Vô Cực Hải

Mật Trấp
Cự Phúc Độc Chu (lv27) khu vực Bích Đào Lâm
Phản Qua Hạt (lv33) khu vực U Lan Cốc
Ngân Ba Yêu Đao (lv33) khu vực U Lan Cốc
Hổ Văn Tri Chu (lv33) khu vực U Lan Cốc
Hoàng Thành Kim Sí (lv28) khu vực trên không Tổ Long Thành

Lộ Hoàn
Thú Liệp Sơn Miêu (lv21) khu vực Tổ Long Thành Tây
Hổ Văn Tri Chu (lv33) khu vực U Lan Cốc
Ngân Ba Yêu Đao (lv33) khu vực U Lan Cốc
Thị Huyết Yêu Chu Vương (lv40) khu vực Bích Đào Lăng
Biến Chủng Thực Nhân Hoa (lv41) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Thực Nhân Độc Chu Vương (lv43) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Dị Hình Thiên Túc Trùng (lv44) khu vực Phá Trận Bình Nguyên

U Minh Lợi Trảo
Đằng Vân Minh Xà (lv33) khu vực Lân Thủy Trấn)
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ (lv36) khu vực Vọng Hương Hải Ngạn
Xà Cốc Địa Quỷ Vương (lv37) khu vực Vọng Hương Hải Ngạn

Độn Trảo
Thú Liệp Sơn Miêu (lv21) khu vực Tổ Long Thành Tây Giao
Dạ Hành Hung Sài (lv26) khu vực Tế Kì Pha
Sơn Lang Chiến Sĩ (lv26) khu vực Đoạn Cung Sơn

Hoàn Chỉnh Bì Nang
Ác Độc Hành Thi (lv21) khu vực Đoạn Cung Sơn
Học Đồ Hỏa Man Vu (lv24) khu vực Đoạn Cung Sơn
Công Tương Di Cốt (lv25) khu vực Bích Đào Lâm
Nghệ Kĩ Di Cốt (lv27) khu vực Bích Đào Lâm
Du Thượng Di Cốt (lv27) khu vực Lan Nhược Tự
Thủy Thủ Khô Cốt (lv 36) khu vực Vọng Hương Hải Ngạn
Thượng Cổ Hành Thi (lv39) khu vực Anh Hùng Trủng

Dụ Nhân Nguyên Bảo
Thủy Thủ Khô Cốt (lv36) khu vực Vọng Hương Hải Ngạn
Kiêu Giáp Thiết Tướng (lv39) khu vực Ngọc Toái Than
Hải Tặc Khô Lâu (lv39) khu vực Ngọc Toái Than
Thượng Cổ Hành Thi (lv39) khu vực Anh Hùng Trủng
Yêu Ngưu Bách Phu Trường (lv50) khu vực Long Chiến Chi Dã

Nguyên Tố Chi Thạch
Thạch Hống Chi Vương (lv35) khu vực U Lan Cốc
Lệ Giả Thạch Bi (lv39) khu vực Bích Đào Lăng
Thiết Thụ Khai Hoa (lv43) khu vực Phá Quân Bình Nguyên
Phù Diêu Cơ Quan Bằng (lv48) khu vực Thất Sát CốcView user profile http://www.fmvi.org

baivong

avatar
Admin
Admin
Nguyên Tố Kết Tinh
Thiết Thụ Khai Hoa (lv43) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Phù Diệu Cơ Quan Bằng (lv48) khu vực Thất Sát Cốc
Kim Tinh Nữ Nô (lv58) khu vực Lão Nha Trấn

Giáng Châu Thảo
Dị Hình Kim Lân (lv34) khu vực U Lan Cốc
Vọng Hải Tạc Xỉ Thú (lv38) khu Vực Ngọc Toái Than
Tạc Xỉ Tướng Quân(lv40) khu Vực Ngọc Toái Than
Hoành Thiên Dực Long (lv40) khu vực Thiên Lệ Chi Thành
Phi Thiên Hóa Xà (lv41) khu vực Phá Trận Bình Nguyên

U Minh Chi Huyết
Yêu Lang Cuồng Chiến Sĩ (lv38) khu vực Vọng Hương Hải Ngạn
Xà Cốc Địa Quỷ Vương (lv37) khu vực Vọng Hương Hải Ngạn
Trường Man Xạ Thủ (lv42) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ (lv48) khu vực Long Chiến Chi Dã
Đằng Vân Minh Xà (lv33) khu vực Lâm Thủy Trấn

U Minh Chi Nhãn
Trường Man Xạ Thủ (lv47) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Yêu Ngưu Dũng Sĩ (lv48) khu vực Long Chiến Chi Dã
Viễn Chinh Địa Quỷ Xạ Thủ (lv48) khu vực Long Chiến Chi Dã
Yêu Ngưu Thần Xạ Thủ (lv49) khu vực Long Chiến Chi Dã
Yêu Ngưu Thiên Phu Trường (lv51) khu vực Kì Bàn Cốc
Hồng Hoang Cự Mãng (lv52) khu vực Thái Cực Than
Yêu Sư Cuồng Chiến Sĩ (lv52) khu vực Tuyệt Long Pha
Hồng Hoang Vương Mãng (lv53) khu vực Vô Cực Hải Tiểu Đảo
Yêu Ngưu Ám Sát Vương (lv54) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Yêu Ngưu Thuật Sĩ (lv55) khu vực Hắc Sơn
Yêu Ngưu Vu Sư (lv57) khu vực Lang Nha Trấn
Yêu Sư Cung Thủ (lv45) khu vực Tô Mộc Nhĩ Doanh


U Minh Diện Cụ
Yêu Ngưu Cuồng Chiến Sĩ (lv52) khu vực Tuyệt Long Pha
Hồng Hoang Cự Mãng (lv52) khu vực Thái Cực Than
Hồng Hoang Vương Mãng (lv53) khu vực Triêu Đề Đảo
Yêu Ngưu Ám Sát Vương (lv54) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Yêu Ngưu Thuật Sĩ (lv55) khu vực Hắc Sơn
Yêu Hổ Thư Kích Vương (lv57) khu vực Tuyệt Long Pha
Yêu Ngưu Vu Sư (lv57) khu vực Hắc Sơn

Thanh Nga Bội
Phi Thiên Hóa Xà (lv41) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Vạn Niên Huyền Linh Quy (lv51) khu vực Vô Cực Hải
Truy Hồn Phu Chư (lv54) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Thánh Âm Thiên Lai (lv57) khu vực Triều Đề Đảo
Vạn Pháp Kim Lân (lv58) khu vực Triều Đề Đảo
Thâm Hải Phích Lịch (lv59) khu vực Vô Cưc Hải)

Lợi Trảo
Lam Trù Giới Ngư (lv36) khu vực Vô Cực Hải
Lam Trù Giới Ngư Vương (lv37) khu vực Vô Cực Hải
Cự Khẩu Thực Nhân Ngư (lv38) khu vực Vô Cực Hải
Biến Chủng Sài (lv41) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Tinh Dã Lang (lv42) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Đại Hoang Ngao (lv43) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Đại Mạc Hung Ngao (lv44) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Cận Vệ Lang (lv45) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Sài Ẩn Đao Lang (lv47) khu vực Long Chiến Chi Dã

Cường Toan
Biến Chủng Thực Nhân Hoa (lv41) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Toái Thi Thiên Túc Vương (lv51) khu vực Vạn Kiếp Thành
Thực Nhân Độc Chu Vương(lv43) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Dị Hình Thiên Túc Trùng (lv44) khu vực Phá Trận Bình Nguyên

Thú Cốt
Biến Chủng Sài (lv41) khu vực Tật Phong Thảo Nguyên
Đại Hoang Ngao (lv43) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Cận Vệ Lang (lv45) khu vực Phá Trận Bình Nguyên
Thứ Trư Đao Khách (lv47) khu vực Long Chiến Chi Dã
Sài Ẩn Đao Lang (lv47) khu vực Long Chiến Chi Dã
Thứ Trư Cung Thủ (lv47) khu vực Long Chiến Chi Dã
Thạch Nguyên Lang Vương (lv48) khu vực Long Chiến Chi Dã
Thứ Trư Ma Đao Khách (lv49) khu vực Long Chiến Chi Dã
Tuyệt Địa Phi Hồ (lv54) khu vực Vạn Kiếp Thành Bắc

Quỷ Họa Phù
Dã Nhân Chiến Sĩ (lv50) khu vực Long Chiến Chi Dã
Hỏa Man Vu Đạo Sư (lv51) khu vực Kì Bàn Cốc
Dã Nhân Thần Xạ Thủ (lv52) khu vực Vũ Vương Pha
Hỏa Man Vu Sứ Giả (lv53) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Bác Mệnh Tù Đồ (lv58) khu vực Liêu Nha Trấn

Âm Dương Phù
Dã Nhân Thần Xạ Thủ (lv52) khu vực Vũ Vương Pha
Hỏa Man Vu Giáo Chủ (lv53) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Hỏa Man Vu Sứ Giả (lv53) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Man Vu Tế Ti (lv56) khu vực Hắc Sơn
Bác Mệnh Tù Đồ (lv58) khu vực Liêu Nha Trấn

Nhuyễn Cân
Thị Huyết Cuồng Sa (lv52) khu vực Vô Cực Hải
Thị Huyết Cuồng Sa Hậu (lv53) khu vực Vô Cực Hải
Tuyệt Địa Phi Hồ (54) khu vực Vạn Kiếp Thành
Xà Đảo Công Chủ (lv57) khu vực Vô Danh Đảo
Thánh Âm Thiên Lai (lv57) khu vực Triêu Đề Đảo

Tử Lưu Ly
Vạn Niên Huyền Linh Quy (lv51) khu vực Vô Cực Hải
Truy Hồn Phu Chư (lv54) khu vực Vạn Kiếp Cốc
Vạn Pháp Kim Lân (lv58) khu vực Triêu Đề Đảo
Hải Phích Lịch (lv59) khu vực Vô Cực Hải

Độc Dịch
Huyết Nhãn Yêu Chu Vương (lv57) khu vực Triêu Đề Đảo
Các loại nhện (Chu) khác (lv3x-5x) khu vực ???

U Minh Lân Phiến
Điệp Lan Tinh Linh (lv72) khu vực Mê Thất Thôn
Cường Hóa Phi Thiên Minh Hổ (lv75) Mê Vụ Tùng Lâm

Nguyên Tố Bảo Toản
Kim Tinh Chiến Giáp (lv74) khu vực Đào Hoa Ổ
Kim Tinh Linh Kiếm (lv73) khu vực Đào Hoa Ổ
Tiên Quả Thụ Yêu (lv73) khu vực Đào Hoa Ổ

Tiêm Nha
Bão Bão Thỏ (lv75) khu vực Đào Hoa Ổ
Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà (lv73) khu vực Mê Vụ Tùng Lâm

Câu Hồn Bài
Binh Thương Oán Linh Thủ Lĩnh (lv65) khu vực Oán Linh Chiểu Trạch
Minh Nha Chiến Sĩ(lv76) khu vực Thùy Lệ HồView user profile http://www.fmvi.org

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum